top of page

Our Covenant

O Le Ta’utinoga o Le Feagaiga a

Le Ulua’i Ekalesia Fa’apotopotoga Kerisiano Samoa i San Diego.

Ia…

*Alofa le tasi i le isi, e pei ona alofa mai Iesu Keriso ia i tatou;

ia agalelei le tasi i le isi, ma ia fefa’amagaloa’i,

e pei ona fa’amagaloina i tatou e Le Atua mo Iesu Keriso…

*Auai i Sauniga o Tapua’iga e le aunoa, tausi i tulafono a le Ekalesia,

Ma atia’e lona tamaoaiga i le tino ma le agaga…

*Tala’i atu ia liliu ese mai le fili, o lo o fa’avaivai i o tatou loto…

*Tausisia le puipuiga ma le tausi fa’aleagaga,

o fanau ma ē mātutua ua latou fa’anaunau fa’amaoni i lenei Ekalesia,

mo a’oa’oga ma ta’ita’iga sili mo i latou…

*Faia mea uma i le amiotonu, ia fa’amaoni i o tatou vala’auina,

sāvavali ma le talitonu o le tasi i le isi,

ma ofoina atu ma le atoatoa a tatou taumafaiga,

ina ia tupu ma ola le Mālo o Le Atua…

*Fefa’asoaa’i i galuega a Le Ekalesia,

ia galulue fa’atasi ma Le Ekalesia i ana taumafaiga lelei uma,

Ma fa’alautele lana auaunaga, o lana tausiga,

o lona tonu, ma lona filemu…

*Lagolago Le Ekalesia,

auā o Le Atua ua Ia fa’atamaoaigaina i tatou

‘aua ma le musuā ae ia faia ma le fiafia,

auā e alofa Le Atua i le tagata e foa’i ma le loto malie.

Amene.

The Covenant of

The First Samoan Congregational Christian Church – San Diego

Is To…

*Love one another as Jesus Christ loves us;

be kind to one another and forgive one another,

even as God has forgiven us for the sake of Jesus Christ…

*Attend Worship Services regularly, keeping its ordinances,

and promote its prosperity and spirituality…

*Declare to abstain from the evil that diminishes our soul…

*Keep sacred watch and care over the children and adult members,

who are committed to this Church,

for instruction and guidance…

*Be just in our dealings,

faithful in our commitments,

walk worthily with one another,

and devote our efforts

to advance the Kingdom of God…

*Share in the work of The Church,

to cooperate with it in all good enterprises,

and to promote its service, maintenance, its purity and its peace…

*Support The Church,

as God has prospered us – not grudgingly – but gladly,

for God loves a cheerful giver.

Amen.

bottom of page